Back

DECIZIE nr. 804 incadrare FLORE PETRU

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 

Nr. 804 din 25.10.2011

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de FLORE PETRU, cu sediul în localitatea Bistriţa Bîrgăului, nr. 320/A, judeţul Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud cu nr. 5570 din 25.05.2011, completată la nr. 10529/19.10.2011, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 21.09.2011, că proiectul Atelier debitare material lemnos, propus a fi amplasat în localitatea Bistriţa Bîrgăului, nr. 320/A, judeţul Bistriţa-Năsăud, nu se supune evaluării impactului asupra mediuluişi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul intră sub incidenţa H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 la punctul 10, lit. a) „proiecte de dezvoltare a unităţilor/zonelor industriale”;

b) capacitatea de producţie va fi de 100 m3 buşteni (lemn rotund)/lună, din care rezultă cherestea - 70 m3/lună, rumeguş - 10 m3/lună şi deşeuri de lemn - 20 m3/lună;

c)suprafaţa totală a amplasamentului este de 190,5 m2, din care:

- atelier debitare material lemnos, construcţie tip şopron, existentă, cu S=52,5 m2;

- platformă betonată pentru depozitarea provizorie a rumeguşului şi a deşeurilor de lemn, cu S=30 m2;

- curte betonată cu suprafaţa de 64 m2, din care 20 m2 pentru depozitarea materiei prime şi a produsului finit;

- căi de acces şi de circulaţie, betonate, cu suprafaţa de 35 m2;

- spaţii verzi cu suprafaţa de 9 m2 (tuia);

d) atelierul va fi dotat cu 1 gater orizontal, 1 ferăstrău circular şi 1 maşină de ascuţit pânze;

e) nu foloseşte apa în procesul tehnologic;

f) în etapa de realizare a investiţiei şi în perioada de funcţionare a obiectivului, nu se utilizează şi nu rezultă substanţe toxice şi periculoase;

g) proiectul este situat în afara zonelor de protecţie specială sau arie în care standardele de calitate ale mediului, stabilite de legislaţie, au fost depăşite;

h) proiectul a parcurs etapa de evaluare iniţială, din analiza listei de control pentru etapa de încadrare, finalizată în şedinţa Comisiei de Analiză Tehnică, nu rezultă un impact semnificativ asupra mediului al proiectului propus;

i) nu s-au înregistrat observaţii/comentarii/contestaţii din partea publicului pe parcursul procedurii de obţinere a actului de reglementare.

 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

a) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Condiţii de realizare a proiectului:

a) se vor asigura condiţii pentru ca în zonele protejate (zonele de locuit) nivelul acustic echivalent continuu (Leq) să nu depăşească 50 dB (A), curba Cz 45, conform Ordinului MS nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;

b) materialele necesare pe parcursul execuţiei lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate în incintă, astfel încât să se asigure protecţia factorilor de mediu;

c) deşeurile  menajere vor fi transportate şi depozitate prin relaţie contractuală cu operatorul de salubritate;

d) se interzice accesul de pe amplasament pe drumurile publice cu utilaje şi mijloace de transport necurăţate. Titularul activităţii are obligaţia asigurării cu instalaţiile necesare acestui scop - instalaţii de spălare şi sistem colector de ape uzate.

e) la finalizarea investiţieise va notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud şi Comisariatul Judeţean al GNM, pentru verificarea conformării cu actul de reglementare şi se va solicita şi obţine autorizaţia de mediu.

 

            Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/5004, cu modificările şi completările ulterioare.

           

            Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ.

            Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile sau omisiunile Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, care fac obiectul participării publicului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, prevăzute de HG 445/2009, cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

            Actele sau omisiunile Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, care fac obiectul participării publicului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, se atacă odata cu decizia etapei de încadrare.

            Se pot adresa instanţei de contencios administrativ competente şi organizaţiile neguvernamentale care promovează protecţia mediului şi îndeplinesc conditiile cerute de legislatia în vigoare, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

            Soluţionarea cererii se face potrivit dispoziţiilor Legii nr.554/2004, cu modificările ulterioare.

            Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele care fac parte din publicul interesat şi care se consideră vătămate într-un drept ori într-un interes legitim, trebuie să solicite Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinta publicului a deciziei etapei de încadrare revocarea respectivei decizii.

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia.

 

Procedura administrativă prealabilă este gratuită.

 

 DIRECTOR EXECUTIV,        hidr. Ştefan Ioachim Mureşan  

 ŞEF SERVICIU REGLEMENTĂRI,   ing. Marin Liviu Catarig

 ÎNTOCMIT,      ing. Cornelia Vrăsmaş