Back

DECIZIE nr. 805 incadrare SC AGRONIL SRL

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 805 din 25 OCTOMBRIE 2011

 

 

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de SC AGRONIL SRL, cu sediul în judeţul Bistriţa-Năsăud, comuna Lunca Ilvei, localitatea Lunca Ilvei, str. Fermierului, nr. 1, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud cu nr. 7175/12.07.2011, ultima completare la nr. 9952/4.10.2011, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 12.11.2011, că proiectul „Extindere şi modernizare grajd nr. 7”, propus a fi amplasat în localitatea Livezile, str. Dorolea – fermă, nr. 600F, comuna Livezile, jud. Bistriţa-Năsăud, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

            I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul intră sub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 la pct.1, lit.e) instalaţii pentru creşterea intensivă a animalelor de fermă, altele decât cele prevăzute în anexa 1 şi la punctul 13, lit. a), orice modificare sau extindere, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa 1, ale proiectelor prevăzute în anexa 1 sau în prezenta anexăexecutate sau în curs de a fi executate;

b) suprafaţa amplasamentului – 3839 m2, pe care există un grajd cu S=823 m2 şi bazin de dejecţii cu capacitate de 850 m3;

c) prin proiect se propune:

- extinderea construcţiei existente cu construcţie cu S=339 m2 care va cuprinde sală colectare lapte, vestiare, birou, zonă furajare (ţarc cu copertină), construire fânar cu S=200 m2, realizare bazin betonat vidanjabil cu V=20 m3 pentru ape uzate menajere;

- renovarea grajdului şi dotarea acestuia cu instalaţie cu 12 posturi de muls, front furajare, realizare cuşete cu saltele, amplasare adăpătoare, dotare cu racloare hidraulice pentru evacuarea dejecţiilor, reabilitarea bazinului de dejecţii prin realizare hidroizolaţie;

d) capacitatea grajdului va fi de 88 capete vaci de lapte şi 5 cuşete pentru vaci bolnave;

e) din analiza listei de control, întocmită conform Ghidului metodologic privind etapa de încadrare  a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, aprobat prin Ord. MAPM nr. 863/2002, nu rezultă un impact semnificativ asupra mediului al proiectului propus;

f) nu s-au înregistrat observaţii sau contestaţii din partea publicului la anunţul de solicitare a actului de reglementare.

 

II Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- obiectivul nu este amplasat în zonă de arie naturală protejată sau în Sit Natura 2000.

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Condiţii de realizare a proiectului:

a) alimentarea cu apă se va realiza din 2 surse – din puţ forat echipat cu hidrofor şi din reţeaua de apă a localităţii; cerinţa de apă – 13,21 m3/zi;

b) apele uzate menajere şi tehnologice se vor evacua în bazin etanş, vidanjabil cu V=20 m3; Quzat menajer max=0,264 m3/zi, Q uzat tehnologicmaxim=0,55 m3/zi;

c) dejecţiile lichide şi solide vor fi colectate zilnic în bazin betonat de precolectare unde vor fi mărunţite şi omogenizate, iar de aici în bazin de maturare - bazin din beton, semiîngropat cu V=850 m3; după 180 zile dejecţiile vor fi transportate pe terenurile agricole;

d) materialele necesare pe parcursul execuţiei lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate în incintă, astfel încât să se asigure protecţia factorilor de mediu;

e) deşeurile menajere vor fi transportate şi depozitate prin relaţie contractuală cu operatorul de salubritate,iar dejecţiile animaliere vor fi transportate pe terenuri agricole în scopul folosirii acestora ca îngrăşământ, cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;pe durata transportului se vor lua toate măsurile de prevenire a mirosurilor dezagreabile, cât şi a pierderilor;

f) se vor respecta prevederile Ordinului comun al MMGA nr. 1182/2005 şi MAPDR nr. 1270/2005, privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole:

- se va asigura o suprafaţă corespunzătoare de teren, proprietate sau în arendă, pentru aplicarea ca îngrăşământ a dejecţiilor rezultate din activitate;

- pentru transportul şi împrăştierea dejecţiilor pe terenuri agricole, în prealabil, se va efectua un studiu agrochimic cu respectarea recomandărilor cuprinse în Codul de bune practici agricole, astfel încât standardele verificabile ale Bunelor practici agricole să fie îndeplinite pe întreaga suprafaţă  de teren;

g) utilajele folosite în timpul realizării investiţiei vor fi întreţinute corespunzător, pentru evitarea scurgerilor accidentate de carburanţi şi lubrifianţi;

h) se interzice accesul de pe amplasament pe drumurile publice cu utilaje, maşini de transport necurăţate. Titularul activităţii are obligaţia asigurării cu instalaţiile corespunzătoare acestui scop - instalaţii de spălare şi sistem colector de ape uzate;

i) la terminarea lucrărilor de investiţii pe amplasament se vor amenaja spaţii verzi şi vor fi plantaţi arbori la limita terenului aferent obiectivului;

j) la finalizarea investiţiei se va notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud şi Comisariatul Judeţean BN al GNM, pentru verificarea conformării cu actul de reglementare.

           

            Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/5004, cu modificările şi completările ulterioare.

           

            Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ.

            Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile sau omisiunile Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, care fac obiectul participării publicului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, prevăzute de HG 1213/2006, cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

            Actele sau omisiunile Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, care fac obiectul participării publicului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, se atacă odată cu decizia etapei de încadrare.

            Se pot adresa instanţei de contencios administrativ competente şi organizaţiile neguvernamentale care promovează protecţia mediului şi îndeplinesc condiţiile cerute de legislaţia în vigoare, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

            Soluţionarea cererii se face potrivit dispoziţiilor Legii nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

            Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele care fac parte din publicul interesat şi care se consideră vătămate într-un drept ori într-un interes legitim, trebuie să solicite Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei etapei de încadrare revocarea respectivei decizii.

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia.

 

            Procedura administrativă prealabilă este gratuită.

 

 DIRECTOR EXECUTIV,        hidr. Ştefan Ioachim Mureşan  

 ŞEF SERVICIU REGLEMENTĂRI,   ing. Marin Liviu Catarig

 ÎNTOCMIT,     ing. Livia Puşcaş