FEADR - Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală

FEADR - Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală

 

   Potrivit Reglementării Consiliului Europei nr. 1290/2005 privind finanţarea politicii agricole comune, s-au creat două fonduri europene pentru agricultură, numite FEGA (Fondul European de Garantare Agricolă) pentru finanţarea măsurilor de marketing şi FEADR (Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală) pentru finanţarea programelor de dezvoltare rurală.

Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR) este un instrument de finanţare creat de Uniunea Europeană pentru a sprijini ţările membre în implementarea Politicii Agricole Comune. Politica Agricolă Comună este un set de reguli şi mecanisme care reglementează producerea, procesarea şi comercializarea produselor agricole în Uniunea Europeană şi care acordă o mare atenţie dezvoltării rurale. FEADR reprezintă o oportunitate de finanţare pentru spaţiul rural românesc, în valoare de aproximativ 7,5 miliarde de euro, începând cu 2007 şi până în 2013. FEADR se bazează pe principiul cofinanţării proiectelor de investiţii private. Fondurile europene pentru agricultură sunt  accesate în baza documentului-cheie Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală.

               În urma definitivării Planului Naţional Strategic 2007–2013, s-au conturat patru direcţii

prioritare pentru finanţare prin FEADR:

  • Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier,
  • Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural,
  • Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale,
  • Axa LEADER.

Fondurile Uniunii Europene de pre-aderare

Fondurile Uniunii Europene de pre-aderare

 

ISPA(engleză - Instrument for Structural Policies for Pre-Accession) este acronimul pentru "Instrumentul pentru Politici Structurale de pre-aderare". Este un program al Uniunii Europene care finanţează în ţările candidate proiecte de infrastructură în domeniul transporturilor şi al protecţiei mediului.

În domeniul protecţiei mediului ISPA se concentrează pe investiţii masive legate de directivele de mediu, a căror implementare solicită costuri foarte importante. Ele se referă la urmatoarele domenii: alimentări cu apă potabilă, tratarea apelor reziduale, managementul deşeurilor solide şi a celor periculoase respectiv poluarea aerului.

 

În judeţul Bistriţa-Năsăud este în curs de implementare un proiect ISPA 2003/RO/16/P/PE/025  ”Reabilitarea şi extinderea sistemului de alimentare cu apă şi a reţelei de canalizare în zona oraşului Bistriţa” - beneficiar SC Aquabis SA.

Valoarea totală a proiectului este de  29.215.824 Euro, din care :

ISPA: 16.875.000 (58%)

IFI:        5.625.000 ( 19%)

Buget de stat :6.715.824(23%)

Perioada de derulare a proiectului :2005-2009.

Data finalizării a fost 31.12.2009 dar s-a solicitat şi acceptat prelungire până la 31.12.2010.

Proiectul include :

          A. Retehnologizare staţii de tratare:

-Modernizarea Staţiei de tratare apă potabilă Bistriţa;

-Reabilitarea şi modernizarea staţiei de tratare apă potabilă Bistriţa-Bârgăului;

          B. Reabilitarea şi extinderea reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi canalizare:

- reabilitarea şi extinderea reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi canalizare în zona oraşului Bistriţa;

- reabilitare  şi extindere reţele de apă –canal în cartierul Viişoara, municipiul Bistriţa;

-extindere reţele de apă şi canalizare în localităţile din Valea Bârgăului: Bistriţa-Bârgăului, Prundu Bârgăului, Susenii Bârgăului, Mijlocenii Bârgăului, Josenii Bârgăului, Rusu Bârgăului şi Livezile.

Stadiul lucrărilor la finele anului  2009:

- pe componenta A - Retehnologizare staţii de tratare, stadiul realizării fizice fiind de 79% şi stadiul realizării valorice a măsurii fiind de 1026963 euro ( 38,45% );

- pe componenta B -Reabilitarea şi extinderea reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi canalizare, stadiul realizării fizice este de 92% iar stadiul realizării valorice este de 14359677 euro (57,91%).

 


Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu)

Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu)

 

POS Mediu este unul din cele 7 programe operaţionale elaborate pentru perioada de programare 2007 – 2013. POS Mediu a fost realizat  în conformitate cu cea de-a treia prioritate a Planului Naţional de Dezvoltare  (PND) 2007–2013 – "Protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului", precum şi cu Prioritatea 1 a Cadrului Naţional Strategic de Referinţă (CNSR)– "Dezvoltarea infrastructurii de bază la standarde europene".

Elaborarea POS Mediu a fost realizată de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, în calitate de Autoritate de Management pentru POS Mediu, sub coordonarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, ca Autoritate pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale şi în colaborare cu instituţiile publice centrale, regionale şi locale şi cu alţi parteneri implicaţi în acest domeniu.

Bugetul total al POS Mediu pentru perioada de programare 2007-2013 este de aproximativ 5,6 miliarde Euro. Din aceştia, aproximativ 4,5 miliarde Euro reprezintă sprijinul comunitar  şi aproximativ 1,1 miliarde Euro provenind din bugetul naţional. Sursele comunitare utilizate în implementarea POS Mediu sunt asigurate din Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

POS Mediu  se bazează pe obiectivele şi priorităţile politicilor de mediu şi de dezvoltare a infrastructurii ale Uniunii Europene, reflectând atât obligaţiile internaţionale ale României, cât şi interesele specifice naţionale.

Obiectivele specifice POS Mediu sunt:

1.Îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane până în 2015 şi stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă/apă uzată.

2. Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deşeurilor prin îmbunătăţirea managementului deşeurilor şi reducerea numărului de zone poluate istoric în minimum 30 de judeţe până în 2015.

3. Reducerea impactului negativ asupra mediului şi diminuarea schimbărilor climatice cauzate de sistemele de încălzire urbană în cele mai poluate localităţipână în 2015.

4. Protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea reţelei Natura 2000.

5. Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populaţiei, prin implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone până în 2015.

În vederea atingerii acestor obiective, s-au identificat următoarele axe prioritare:

Axa prioritară 1 – "Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată";

Axa prioritară 2 – „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric";

Axa prioritară 3 – „Reducerea poluării şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea ţintelor de eficienţă energetică în localităţile cele mai afectate de poluare";

Axa prioritară 4 – "Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii";

Axa prioritară 5 – "Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc";

Axa prioritară 6 – "Asistenţă Tehnică".

            În cursul anului 2009, peAxa prioritară 1 – "Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată", la nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud a fost selectat un proiect "Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bistriţa-Năsăud", depus de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, proiect care se ridică la valoarea de 83.251.651 euro lei având o durată de implementare de 3 ani (2010-2013), pentru faza I. Sursele de finanţare ale proiectului sunt : 85% - fondul de coeziune, 10% - buget de stat şi 5% - buget local. Pentru anul 2010, se vor organiza proceduri de atribuire a contractelor prin licitaţii la operatorul regional SC AQUABIS SA Bistriţa unde se află şi Unitatea de Implementare a acestui proiect.

            În cursul anului 2009, peAxa prioritară 2  „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric", a fost selectat un proiect „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Bistriţa-Năsăud", depus de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, proiect care se ridică la valoarea de 141.709.850 RON, având o durată de implementare de 3 ani (2009-2011). Sursele de finanţare ale proiectului sunt FEADR şi bugetul de stat iar în ceea ce priveşte stadiul execuţiei în 2009, s-au organizat proceduri de atribuire a contractelor de licitaţii. Pentru anul 2010 se continuă procedurile de licitaţii şi se urmăreşte respectarea calendarului de implementare a proiectului.

Document_Cadru_Implementare POS MEDIU

Documente atasate

Document_Cadru_Implementare POS MEDIU


FONDUL DE MEDIU

FONDUL DE MEDIU   (http://www.afm.ro/)

 

Fondul pentru mediu este un instrument economico-financiar destinat susţinerii şi realizării proiectelor pentru protecţia mediului, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare în domeniul protecţiei mediului.

Unitatea care răspunde de gestionarea Fondului pentru mediu este Administraţia Fondului pentru Mediu, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii, în coordonarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

 Administraţia Fondului are sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6.

Fondul pentru mediu se utilizează pentru susţinerea şi realizarea proiectelor prioritare pentru protecţia mediului.

Categoriile de proiecte eligibile pentru finanţare se stabilesc prin plan anual de lucru şi vizează îmbunătăţirea performanţei de mediu privind:

a) prevenirea poluării;

b) reducerea impactului asupra atmosferei, apei şi solului;

c) reducerea nivelurilor de zgomot;

d) utilizarea de tehnologii curate;

e) gestionarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase;

f) protecţia resurselor de apă, staţiile de tratare, staţiile de epurare pentru comunităţi locale;

g) gospodărirea integrată a zonei costiere;

h) conservarea biodiversităţii;

i) administrarea ariilor naturale protejate;

j) educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului;

k) creşterea producţiei de energie din surse regenerabile;

l) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;

m) reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor;

n) împădurirea terenurilor degradate situate în zonele deficitare în păduri, stabilite în condiţiile legii;

o) închiderea iazurilor de decantare din sectorul minier;

p) lucrări destinate prevenirii, înlăturării şi/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului.

 

2010    Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încalzire 

 

Proiecte finalizate în judeţul Bistriţa-Năsăud din Fondul de Mediu anul 2009

Nr. crt.

Denumire program/proiect

Denumire beneficiar

Localitate

Valoare contract      (lei)

Valoarea finanţată          până la 31.12.2009

(lei)

Rest de finanţat (lei)

categ. B -reducerea impactului asupra atmosferei, apei şi solului

Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

1

Diminuarea poluării aerului, datorată emisiilor de gaze de eşapament de la autoturisme prin înnoirea Parcului auto naţional

SC Rombat Automobile S.R.L.

 

Bistriţa

 

53.200,00    

 

34.200,00    

 

19.000,00

 

2

Diminuarea poluării aerului, datorată emisiilor de gaze de eşapament de la autoturisme prin înnoirea Parcului auto naţional

SC VALL AUTO S.R.L.

 

Bistriţa

273.600,00    

 

254.600,00    

 

19.000,00

 

categ. J-educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului

3

Eco Triere

 

Consiliul Local al Mun. Bistriţa

Bistriţa

23.952,00    

 

16.658,24    

 

7.293,76

 

Sursa de date:  Administraţia Fondului pentru Mediu

 

Proiecte în curs de finanţare la 31.12.2009 in judeţul Bistriţa-Năsăud

Nr. crt.

Denumire program/proiect

Denumire beneficiar

Localitate

Valoare contract      (lei)

Durata de implementare a contractului

Valoarea finanţată          până la 31.12.2009

(lei)

categ. B-reducerea impactului asupra atmosferei, apei şi solului

1

Reducerea şi prevenirea poluării aerului prin instalaţia de reducere catalitică a emisiilor COV

şi prin instalaţia de exhaustare aferentă, în cadrul societăţii GoldPlast S.A., localitatea Bistriţa, jud.Bistriţa-Năsăud

S.C. GOLDPLAST S.A.

Bistriţa

      

399.457,01

 

14 luni

0,00

categ. E- gestionarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase

2

Instalaţie pentru măcinarea bateriilor uzate cu plumb şi separarea umedă a fracţiunilor rezultate, desulfurizarea pastei şi producţia de sulfat de sodiu din fracţiunile cu sulf (pastă şi electrolit acid) inclusiv construcţii aferente implementării proiectului           

S.C. Rombat S.A. Bistrita - Punct de lucru :"Rebat" Copşa Mică, jud. Sibiu

 

Bistriţa

 

12.177.513,5  

 

20 luni

0,00

  Sursa de date:  Administraţia Fondului pentru Mediu

 

Proiecte aprobate la 31.12.2009 în judeţul Bistriţa-Năsăud, în curs de contractare

Nr. crt.

Denumire

proiect

Denumire beneficiar

Localitate

Categoria proiect

Valoarea aprobată pentru finanţare

(lei)

1

Amenajare spaţii verzi în comuna Petru Rareş

 

Comuna Petru Rareş

 

Petru Rareş

 

Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi

500.000,00

 

2

Amenajare spaţii verzi în comuna Runcu Salvei

 

Comuna Runcu Salvei

 

Runcu Salvei

 

Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi

308.830,00

 

3

Amenajare spaţii verzi în oraşul Năsăud

 

Oraşul Năsăud

 

Năsăud

 

Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi

500.000,00

 

4

Îmbunătăţirea calităţii mediului prin reabilitare parc în oraşul Sîngeorz-Băi

Oraşul Sîngeorz-Băi

 

Sîngeorz Bai

 

Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi

399.864,66

 

 5

Amenajare spaţii verzi şi parcări ecologice în zona Independenţei sud - strada Panait Cerna

Municipiul Bistriţa

 

Bistriţa

 

Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi

653.910,65

 

6

Amenajare spaţii verzi în comuna Bistriţa Bârgăului

 

Comuna Bistriţa Bîrgăului

 

Bistriţa Bîrgăului

 

Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi

784.010,00

 

7

Brichetarea deşeurilor lemnoase

S.C. Silvania Internaţional Prod S.R.L.

Lunca Ilvei

 

categ. E - gestionarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase

 1.174.856,00    

 

8

Împădurirea terenurilor degradate

 

CJ Bistriţa Năsăud

 

Bistriţa

categ. N - împădurirea terenurilor degradate situate în zonele deficitare în păduri, stabilite în condiţiile legii

2.376.734,70

 

  Sursa de date:  Administraţia Fondului pentru Mediu