ANUNȚ IMPORTANT- 23 Noiembrie 2021 Site Nou defect- 22 oct-22 noe _2021 - Documentele puse pe site vechi

APM BN Documente puse pe site vechi( site nou defect in perioada 28 mai 2021 pina in 16 iun 2021)

APM BN - Documente puse pe site vechi(  site nou defect in perioada 28 mai 2021 pina in 16 iun 2021)....

http://apmbn-old.anpm.ro/articole/stiri-110

 

TABEL-Documente sunt puse pe site vechi  in perioada 28 mai 2021 pina in 16 iun 2021-   siteul nou a fost defect


Serviciul Reglementari

 

 

Atribuţii

  • îndeplineşte funcţia de autoritate în autorizarea activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului conform competenţelor legale;

  • emite acte de reglementare conform competenţelor date de actele normative;

  • asigură, coordonează şi verifică implementarea legislaţiei specifice care transpune Directivele Europene;

  • acţionează în vederea conformării activităţilor cu legislaţia de mediu, Directivele Europene şi actele de reglementare emise;

  • asigură şi coordonează implementarea legislaţiei în emiterea actelor de reglementare;

  • emite sau revizuieşte, după caz, actele de reglementare:

 

ACORD DE MEDIU

Definiţie:actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi, după caz, măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect - art.2, pct.3, din  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind Protecţia Mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

Solicitarea şi obţinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice ori private sau pentru modificarea ori extinderea activităţilor existente, care pot avea impact semnificativ asupra mediului – potrivit art. 11, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

Procedura de evaluare a impactului asupra mediului (EIA) este cerută de DIRECTIVA 2014/52/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, (Directiva EIA). Această Directivă este transpusă prin LEGEA nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice sau private asupra mediului.

Solicitarea şi obţinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice ori private sau pentru modificarea ori extinderea activităţilor existente, care pot avea impact semnificativ asupra mediului.

Ordinul MAPM nr.863/2002 pentru aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului

Etapele procedurale ce trebuie parcurse în vederea evaluării adecvate sunt stabilite conform OM 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar

 

AUTORIZAŢIA DE MEDIU

Definiţie:actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare ai unei activităţi existente sau ai unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea în funcţiune - art.2, pct.9, din  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

Solicitarea şi obţinerea autorizaţiei de mediu sunt obligatorii atât pentru desfăşurarea activităţilor existente, cât şi pentru începerea activităţilor noi, conform prevederilor art. 5 din Ordinul nr. 1798/2007 al Ministrului Mediului şi Devoltării Durabile pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

Funcţionarea fără autorizaţie de mediu este interzisă pentru activităţile care fac obiectul procedurii de autorizare din punct de vedere al protecţiei mediului – art. 14, alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

 

AVIZ DE MEDIU PENTRU PLANURI ŞI PROGRAME

Definiţie: actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau programul supus adoptării - art.2, pct.13, din  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind Protecţia Mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

Procedura de reglementare şi competenţele de emitere a avizului de mediu pentru planuri şi programe sunt date prin HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.

 

AUTORIZAŢII INTEGRATE DE MEDIU

Definiţie: actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care acordă dreptul de a exploata în totalitate sau în parte o instalaţie, în anumite condiţii, care să garanteze că instalaţia corespunde prevederilor privind prevenirea şi controlul integrat al poluării; autorizaţia poate fi emisă pentru una sau mai multe instalaţii ori părţi ale acesteia, situate pe acelaşi amplasament şi exploatate de acelaşi operator.

Emiterea Avizului de mediu pentru Planuri si Programe si autorizatiilor integrate de mediu intra in competenta autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si a agentiilor regionale de protectia mediului . Etape din aceste proceduri pot fi delegate autoritatii locale de mediu

 

La faza de proiectare (investitie noua) aveti nevoie de un:  Acord de mediu
 

La punerea in functiune a obiectivului, solicitati o: Autorizatie de mediu
 

Pentru privatizare (sau transfer de proprietate): Avizul de mediu pentru privatizare