Comunicarea COMISIEI nr. 2021/C373/01- Orientari tehnice referitoare la imunizare infrastructuri la schimbari climatice 2021 - 2027

Descriere: Schimbari climatice

Schimbarile climatice reprezintă una dintre provocările majore ale secolului nostru, un domeniu complex în care trebuie să ne îmbunătăţim cunoaşterea şi înţelegerea, pentru a lua măsuri imediate şi corecte în vederea abordării eficiente, din punct de vedere al costurilor si a provocărilor din acest domeniu.

Efectul natural de seră reglează temperatura pământului menţinând condiţiile de viaţă. Energia solară ajunge pe pământ sub forma radiaţiilor cu lungime de undă scurte. Unele sunt reflectate de atmosferă şi de suprafaţa terestră. Cea mai mare parte trece prin atmosferă şi încălzeşte suprafaţa pământului care, la rândul său, emite radiaţie infraroşie, cu lungime de undă mare (căldura). Modificarea bilanţului radiativ, adică schimbarea echilibrului dintre radiaţia care intră şi cea care iese din conturul alcătuit de Pamânt şi atmosfera sa, duce la creşterea temperaturii globale (modificare pozitivă) sau la scăderea sa (modificare negativă). Unele gaze din atmosferă absorb căldura şi reflectând-o înapoi către suprafaţa pământului, încălzesc atmosfera. Acestea sunt aşa numitele gaze cu efect de seră (GES sau GHG – „greenhouse gases").

Prin Legea 24/1994 România a ratificat Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice (UNFCCC) care creează cadrul general al acţiunilor interguvernamentale privind schimbările climatice. Obiectivul principal al UNFCCC îl reprezintăstabilizarea concentraţiilor de gaze cu efect de serăla un nivel care săprevinăperturbarea antropicăpericuloasă a sistemului climatic.

 România a fost prima ţară, cuprinsă în Anexa I a Convenţiei, care a ratificat prin Legea nr. 3/2001, Protocolul de la Kyoto, obligându-se astfel la o reducere de 8% a gazelor cu efect de seră, în perioada 2008-2012, faţă de anul de bază (1989), în vederea armonizării cu măsurile Uniunii Europene, de reducere cu acelaşi procent

Guvernul României a adoptat prin HG nr. 645/2006 prima Strategie Naţională privind Schimbările Climatice (SNSC). SNSC defineste politicile României privind respectarea obligatiilor internaţionale prevăzute de Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice (UNFCCC) şi de Protocolul de la Kyoto precum şi priorităţile naţionale ale României în domeniul schimbărilor climatice.

Planul naţional de acţiune privind schimbările climatice (PNASC)pentru perioada 2005 – 2007 a fost aprobat prin HG nr. 1877/2005, pentru a îndeplini obiectivele prevăzute în Strategia naţională a României privind Schimbările Climatice. Acest plan stabileste, la toate nivelurile, priorităţile de acţiune necesare pentru implementarea strategiei.

În contextul SNSC, implementarea Directivei 2003/87/CE privind stabilirea unei scheme de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de serătranspusă în legislaţia româneascaprin HG nr. 780/2006, permite agenţilor economici din sectoarele ce intrăsub incidenţa Directivei săparticipe la bursa de comercializare a emisiilor de gaze cu efect de seră, oferindocazia ca problematica privind schimbările climatice săpoată fi privită şi sub aspect economic.

Pentru implementarea H.G. nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, a fost elaborat Planul Naţional de Alocare (Naţional Allocation Plan, NAP)prin care Guvernul României stabileşte şi atribuie numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de serăpe care  intenţioneazăsăle aloce la nivel naţional.

 Legislaţie EU-ETS

 • H.G.nr.780/2006privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră ce transpune Directiva 2003/87/CE de instituire a unui sistem de tranzacţionare a licenţelor de emisie de gaze cu efect de seră;
 • Ordinul 1897/2007 pentru aprobarea competenţelor şi procedurii de solicitare, obţinere şi revizuire a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2008-2012;
 • Decizia 589/2007 a CE de stabilire a unor orientări privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE;
 • H.G.nr.60/2008 pentru aprobarea PNA privind certificatele de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioadele 2007 şi 2008-2012;
 • Ordinul 254/2009 privind aprobarea metodologiei pentru alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din Rezerva pentru instalaţiile nou intrate pentru perioada 2008-2012;
 • Directiva 2008/101/CE de modificare a Directivei 2003/87/CE pentru a include activităţile de aviaţie în sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii;
 • Decizia Comisiei de modificare a Deciziei 2007/589/CE cu privire la includerea orientărilor privind monitorizarea şi raportarea emisiilor şi a datelor tonă-kilometru pentru activităţile de aviaţie;
 • Directiva 2009/29/CE în vederea îmbunătăţirii şi extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră;
 • Ordinul nr.85/2007 privind metodologia de elaborare a NAP-ului.

Legislaţie Registrul Naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră

 • Ordin nr. 1474 din 25 septembrie 2007pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea şi operarea registrului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră;
 • H.G.nr.780/2006privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră ce transpune Directiva 2003/87/CE de instituire a unui sistem de tranzacţionare a licenţelor de emisie de gaze cu efect de seră;
 • Regulamentul 916/2007 al Comisiei de modificare a Regulamentului nr.2216/2004 privind un sistem de registre standardizat şi securizat în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi cu Decizia nr.280/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

Legislaţie SNEGES

 • H.G. nr. 1570/2007 privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice de gaze cu efect de seră rezultate din surse sau din reţinerea prin sechestrare a dioxidului de carbon (SNEEGHG), reglementate prin Protocolul de la Kyoto).
 • Ordinul Ministrului Mediului nr. 1376/2008 pentru aprobarea Procedurii privind raportarea INEGES şi privind modalitatea de răspuns la observaţiile şi întrebările survenite în urma revizuirii INEGES;
 • Ordinul Ministrului Mediului nr. 1474/2008 pentru aprobarea Procedurii privind procesarea, arhivarea şi stocarea datelor specifice Inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră;

Gazele cu efect de seră, care fac obiectul Protocolului de la Kyoto, cuprinse în Anexa A  a Legii nr.3/2001, sunt: dioxid de carbon ( CO2) , metan ( CH4), oxid azotos ( N2O), hidroflurocarburi ( HFCs), perfluorocarburi ( PFCs), hexafluorură de sulf ( SF6).

ACŢIUNI PRIVIND REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ ,PARTICIPAREA LA UTILIZAREA MECANISMELOR PROTOCOLULUI DE LA KYOTO

Mecanismele Flexibile ale Protocolului de la Kyoto au fost create pentru a ajuta ţările industrializate să îşi îndeplinească obligaţiile de reducere a emisiilor de carbon convenite prin Protocolul de la Kyoto, convenţie care este o parte a unei reţele mult mai vaste de iniţiative internaţionale, naţionale şi locale ce au scopul de a combate schimbările climatice.Ele oferă posibilitatea de a finanţa proiecte prin vânzarea reducerilor de emisii.

Aceste  sunt:

• Implementare în comun (JI),

• Mecanismul de Dezvoltare Curată (CDM),

• Comercializarea Internaţională a Emisiilor (IET).

Aceste mecanisme sunt „voluntare", ceea ce înseamnă că ţările îşi formulează şi aplică propria politică privind utilizarea sau nu a acestora. Mecanismele JI si CDM asigură reducerea de emisii prin dezvoltarea unor proiecte specifice în ţările eligibile în care condiţiile de realizare sunt mai avantajoase.

PARTICIPAREA ROMÂNIEI LA IMPLEMENTEREA SCHEMEI EUROPENE DE COMERCIALIZARE A CERTIFICATELOR DE EMISII DE GAZE CU EFECT DE SERĂ

Schema europeana de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera (EU ETS) se aplica în România începând cu 1 ianuarie 2007, data aderarii României la Uniunea Europeana.

Directiva 2003/87/CE privind stabilirea unei scheme de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră este un instrument utilizat în cadrul politicii referitoare la schimbările climatice şi se aplică pentru emisiile de CO2.

Scopul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (EU ETS) reprezintă promovarea unui mecanism de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră de către agenţii economici cu activităţi care generează astfel de emisii, în aşa fel încât îndeplinirea angajamentelor asumate sub Protocolul de la Kyoto să fie mai puţin costisitoare. În acest sistem internaţional de comercializare al emisiilor de CO2  din lume sunt cuprinse instalaţii mari consumatoare de energie din tot spaţiul Uniunii Europene şi anume: instalaţiile de ardere, combinatele producătoare de oţel şi materiale feroase, combinatele de ciment, fabricile de ceramică, hârtie, sticlă şi rafinăriile de petrol.  

Planurile Naţionale de Alocare (NAP) determină cantitatea totală de emisii de CO2 pe care Statele Membre le acordă companiilor naţionale, care pot fi cumpărate sau vândute de către companii. Fiecare Stat Membru trebuie să decidă câte certificate de emisie pot fi alocate pentru comercializare într-o anumită perioadă de timp şi câte certificate va primi fiecare combinat sau fabrică. Au fost stabilite trei perioade de comercializare. Prima perioadă a fost 2005-2007, cea de-a doua este între 2008–2012, iar a treia perioadă va începe din 2013.  Astfel, se doreşte limitarea emisiilor de CO2 din sectoarele industrial şi energetic prin acordarea de certificate de emisie.

În cazul realizării reducerilor de emisii de gaze cu efect de seră, companiile participante îşi pot crea venituri suplimentare prin vânzarea pe piaţă a surplusului de certificate.

Comisia Europeană prin decizia din 26 octombrie 2007, a a decis reducerea plafonului de certificate cu 10,8 % pentru anul 2007 şi 20,7% pentru perioada 2008 - 2012.

 Pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice, în decembrie 2008 Parlamentul European a adoptat pachetul legislativ "Energie – Schimbări climatice" prin care la nivel European s-a stabilit realizarea a trei obiective pe termen lung:

- reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% până în anul 2020 (faţă de anul 1990) şi cu 30% în situaţia în care se ajunge la un acord la nivel internaţional;

- o pondere a energiilor regenerabile în consumul final de energie al UE de 20% până în anul 2020, incluzând o ţinta de 10% pentru biocombustibili din totalul consumului de combustibili utilizaţi în transporturi.

- creşterea eficienţei energetice cu 20% până în anul 2020.

 Directiva 2009/29/CE de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea îmbunătăţirii şi extinderii sistemului comunitar de comercializare a certificatelor de emisie de gaze cu efect de seră face parte din pachetul legislativ şi se va aplica tuturor Statelor Membre începând cu anul 2013 (EU ETS post - 2012).

In judeţul Bistriţa-Năsăud in prezent sunt sub incidenţa Directivei 2003/87/CE, doi agenţi economici,SC Teraplast GP SA Bistriţasi SC Prodmarom SRL Sărmaşu, jud. Mureş, punct de lucru-fabrica de cărămizi din Budeşti jud. Bistriţa Năsăud.SC Teraplast GP SA Bistriţa a intrat în prima fază de tranzacţionare a certificatelor de emisii a gazelor cu efect de seră si detine autorizaţia nr.6 – GES NV 6 /20.02.2008, revizuită la data de 30.12.2008, emisă de către Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj Napoca iar SC Prodmarom SRLla sfârşitul anului 2008, alocându-i-se un număr de 1203 certificate de emisii de gaze cu efect de seră din rezerva pentru noi intraţi. Societatea deţine autorizaţie integrată de mediu nr.109-NV6 şi autorizaţia nr.18/GES NV6/31.12.2008 privind emisiile de gaze cu efect de seră, ambele emise de către Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj Napoca.

 

Registrul national al emisiilor de gaze cu efect de seră

 • Registrul naţional este o bază de date electronică, standardizată şi securizată, ce înregistrează şi urmăreşte operaţiunile cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră (EUA-uri) şi cu unităţi de emisii de gaze cu efect de seră reglementate prin Protocolul de la Kyoto (AAU-ri, ERU-uri, CER-uri, RMU-uri)....